Ana Sayfa / Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

VOLKSWAGEN KAPLUMBAĞA

OTOMOBİL DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

I.BÖLÜM

TÜZÜK VE KURULUŞ BİLDİRİSİ

MADDE :1 – DERNEĞİN ADI : Volkswagen Kaplumbağa Otomobil Derneği

MADDE :2 – DERNEĞİN MERKEZİ : İstanbul

MADDE:3 – DERNEĞİN ADRESİ : İstanbul.’dadır. Adresi yönetim kurulunca belirlenir ve bölgenin en büyük mülki amirliğine bildirilir

MADDE:4 – DERNEĞİN ALAMETİ FARİKASI VE RENKLERİ : Siyah dairesel çerçeve içerisinde beyaz zemin üzerine siyah Volkswagen Kaplumbağa Otomobil Derneği yazısı mevcut olup, tekrar siyah dairesel çerçeve içerisinde sarı zemin üzerine yeşil tonlu, tekerlekli, gözlüklü ve antenli kaplumbağa figürünün baş üstünde kırmızı renkli kalp resmi, onun hemen sol yanında bitişik mavi w, hemen sol bitişiğinde lacivert v harfinden oluşan, tekerleklerin hemen altında siyah rakam ile 2001 yazısından mevcut bir amblemdir. Derneğin alameti farikası ve renkleri genel kurul kararı ile değiştirilebilir.

MADDE:5 – DERNEĞİN AMACI : Üyeler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak üyelerini eğitmek, volkswagen otomobil sahiplerinin kaynaşmasını sağlamak, birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmayı pekiştirmek, Türkiye’de ve dünyada volkswagen otomobillerine ilgiyi artırmak için festivaller düzenlemek geziler düzenlemek, dünyada kurulu bulunan volkswagen dernekleri ile tanışıp kaynaşmayı sağlamak, birlik ve beraberlik içerisinde uluslararası festivaller düzenlemek, sosyal yardım ve faaliyetlerde bulunmak.

Dernek bu amacı geliştirmek için;

a.       Üyelerinin bir arada olmalarını üye beraberliklerini sağlamak amacıyla dernek adına lokal, spor tesisleri ve kütüphaneler açmak.,

b.       Üyelerinin lokalin kanunlar gereğince açık bulunduğu sürede gelip gitmelerini sağlamak,

c.       Dernek üyelerinin eğitimini sağlamak amacıyla volkswagen kaplumbağa otomobilleri ile ilgili konferans panel ve çeşitli toplantılar düzenlemek.,

d.       Sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek,

e.       Volkswagen kaplumbağa otomobillerini tanıtmak amacıyla broşür, dergi vb. Yayınlar çıkarmak,

f.        Sportif faaliyetler ve müsabakalar düzenlemek,

g.       Volkswagen kaplumbağa otomobilleri hakkında gelişmeleri takip etmek ve bu konuda üyelerini bilgilendirmek.,

h.       Volkswagen kaplumbağa otomobil sahipleri arasında dayanışma ve kaynaşmayı pekiştirmek amacı ile yemekli eğlenceli (müzikli ) geceler ile, yurtiçi ve dışı geziler ve turlar düzenlemek

MADDE:6 – DERNEĞİN KURUCULARI

ADI VE SOYADI:     D.YERİ, TARİHİ      MESLEĞİ      TABİYETİ     İKAMETGAHI:

1-AYHAN GENÇTÜRK   İST-1962      TİCARET   T.C.    ALPER SOKAK GENÇTÜRK APT NO:3/12 ERENKÖY KAD.

2-VAHAP SÜHA SENİR        İST-1944      RESSAM   T.C.   MÜDERRİS ZİYA BEY SOK. NO:6/3 FENERYOLU/ KAD.

3-CEM KOCAOSMANOĞLU    IST-1973   ESNAF  T.C.     M. TAHSİN ŞAHİN SOK. NO: 2/3 ÜSKÜDAR

4-SAİM MURAT ŞAKAR   İSKENDERUN-1962AVUKAT  T.C.   KARADENİZ CAD. GÖNÜL SOK. NO: 1/1 ÜSKÜDAR

5-YAŞAR AYDOĞAN           ŞİŞLİ – 1971    SERBEST        T.C.     TAN SOKAK NO:26 KAĞITHANE

6- M. NAZIM ALTINBAŞ   KİLİS-1948 SERBEST    T.C.  ASLAN KAPLAN ÇIKMAZI NO: 3/22  S.CEDİD /KAD.

7-MÜMTAZ KEMAL ERGEN    ANKARA-1959           GÜM.KOM     T.C.  BAYAR CAD.65-B 121KAD./İST

8- MERT YETİŞ    ANKARA-1968  TURİZM  T.C.     CEZMİ ORTAK SOK. NO:9/2 FATİH / İST.

9-HASAN GÖKTAŞ               İST-1949          SERBEST   T.C.    EMİRHAN CAD. 13/10 BEŞİKTAŞ /İST

10-ATİLLA SENCER ÜNERİ   NORDEN – 1967    DIŞ TİC.  T.C.     YILDIZ SOK. NO: 14/2  19 MAYIS MAH. KAD.

II.BÖLÜM

ÜYELİK

MADDE:7 –  ÜYELİK : Derneğin asil üye ve fahri  üye  olmak üzere iki türlü üyesi vardır

MADDE:8 – ASİL ÜYE : Tüzükte belirtilen üyelik sıfatına haiz olup, derneğe asil üye olarak müracaat eden ve dernek yönetim kurulu kararı ile asil üyeliğe alınmış olan üyelerdir. Asil üyeler derneğin genel kurulunu oluştururlar. Seçme ve seçilme hakkına sahiptirler. Aidat ödemek mecburiyetinde olup tüzüğün, kendilerine yüklemiş olduğu bütün yükümlülüğü yerine getirmek zorundadırlar. Dernek üyelerinin adedi tahdit edilemez. Bu itibarla vasıflarına haiz olanlar derneğe üye olabilirler. Her ne şekilde olsun üyeler arasında ayrıcalık yapılamaz. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri istedikleri takdirde istifa etmek suretiyle de dernekten ayrılabilirler.

MADDE:9 – FAHRİ ÜYE : Derneğe yakınlığı müşahede olunan ve fahri üye olması dernek için bir kazanç ve şeref addedilen, kendilerine yönetim kurulu kararı ile fahri üyelik ünvan’ı verilen üyelerdir. Fahri üyeler, genel kurul toplantılarına dinleyici olarak girebilirler ancak, genel kurul çoğunluğuna tesir edemezler. Seçme ve seçilme hakları yoktur. Aidat verme zorunluluğunda değildirler. Diledikleri takdirde bağış ve yardımda bulunabilirler.

MADDE:10 – DERNEĞE ÜYE OLMAK VE ÜYELİK ŞARTLARI : Derneğe üye olmak isteyene asil üyelik hakkı, dernek yönetim kurulunun çoğunlukla alacağı kararlarla verilir. Derneğe üye olmak isteyen şahısların 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 62. Maddedeki niteliklerine sahip olmaları şarttır. Üye olmak isteyenlerin açık hüviyetlerini içeren talepleri 10 gün müddetle dernek ilan tahtasında asılı kalır. Bu müddet içerisinde istenilen vasıflara haiz oldukları tespit edilenler, ilan tahtasını müteakip yönetim kurulunun 30 gün içinde vereceği kararla asil üyeliğe kabul edilirler. Üyeliğe kabulüne karar verilenlerin  isimleri üye kayıt defterine kaydedilerek , durum yazı ile kendilerine bildirilir.

Derneğe üye olmak isteyenlerin aşağıdaki vasıflara haiz olmaları şarttır.

a.       18 yaşını bitirmiş, dernek kurma hakkına sahip, medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olmak ve volkswagen kaplumbağa otomobil sahibi olmak,

b.       4721 sayılı türk medeni  yasasının 64. Maddesine uygun olmak,

c.       Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmamak,

d.       Kötü ahlak ve alışkanlık sahibi olmamak, kötü bir şöhretle tanınmamak,

e.      Yıllık aidat miktarı genel kurul tarafından takdir edilir ve icraatı için yönetim kuruluna yetki verilir. Üyeler bu aidatı ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.

MADDE:11 – ÜYELİKTEN ÇIKARILMA ;

a.       Üye olduktan sonra derneklere üye olma hakkını kaybedenler, dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler, yüz kızartıcı, haysiyet kırıcı fiillerle, ağır cezayı gerektiren suçları işlemiş olanlar durumları sonradan tespit edilmiş olsa bile yönetim kurulu kararıyla dernekten ve her türlü üyelikten çıkarılırlar,

b.       Taahhüt ettiği aidatını bir yıl ödemeyenler üyelikten çıkarılırlar. Bu durum kendilerine bir yazı ile bildirildiğinde toptan ödemede bulundukları takdirde üyelik sıfatları devam eder.

c.       Aidatını bir yıl içinde ödemeyen üyelerin, üyelik sıfatları yıl sonuna kadar devam etmekle birlikte o yıl içindeki genel kurul toplantılarına katılma hakkı ortadan kalkar, oy kullanamazlar, seçme ve seçilme haklarını da kaybederler.

MADDE:12 – YENİDEN ÜYELİĞE BAŞVURU

a.       Haklarında kesin ihraç kararı verilmiş olanlar yeniden başvuruda bulunamaz.

b.       Ayrılmak istediklerini bir istifa dilekçesiyle bildirip bilahere yeniden asil üye olmak isteyenler, yönetim kurulu kararı sonrası eski üye numarasından, o yılın yıllık aidatını ödemek suretiyle yeniden kabul işlemi görürler.

III.BÖLÜM :

DERNEĞİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ, TABİİ OLACAKLARI ESAS VE USÜLLER

MADDE:13 – DERNEĞİN ORGANLARI : Derneğin 4 organı vardır ve bunlar aşağıda belirtilmiştir.

A – GENEL KURUL,

B – YÖNETİM KURULU,

C – DENETLEME KURULU,

D – DİSİPLİN KURULU,

MADDE:14 – GENEL KURUL : Genel kurul derneğe kayıtlı üyelerin tamamından teşekkül eder. Derneğin olağan genel kurul toplantısı üç yılda bir yapılır.

MADDE:15 – GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ : Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurulun günü, saati, yeri ve gündemi en az 15 gün önceden mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının yapılmaması halinde, 2. Toplantının yapılacağı yer ve gün ve saat ile gündemi de belirtilir.

            Gazetede ilan yapıldıktan sonra, toplantının yapılacağı yer, gün ve saat ile toplantı gündemi yine en az 15 gün önceden yazılı olarak mahalli Mülki Amirliği’ne bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak olan üyelerin adını ve soyadını gösteren liste eklenir.

            Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri ile birlikte toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilmek suretiyle üyelere duyurulur. Bu şekilde geri bırakılan toplantının en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

            Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Toplantının yapılacağı yer, gün ve saat ile gündemi yine en az 15 gün önceden mahallin en büyük Mülki Amirliği’ne yazılı olarak bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi yine eklenir.

            Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılmaz ve bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE:16 – GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI : Genel kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmamışsa , ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz . Ancak, ikinci toplantıya katılacak üye sayısı, dernek yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asil üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

MADDE:17 – GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR : Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirliği’ne bildirilen gün, yer ve saatte yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca hazırlanacak listedeki adları hizasına imza etmek suretiyle toplantıya girerler. Yapılan yoklama sonucu yeter sayı sağlanmışsa  durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, başkan veya başkanın görevlendireceği üye tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasından bir genel kurul başkanı, bir başkan yardımcısı ile iki katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve bu tutanaklar genel kurul başkanı ile katipler tarafından imzalandıktan sonra, diğer belgelerle birlikte yönetim kuruluna teslim edilir. Hükümet  komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının tehirini gerektirmez.

            Genel kurulda kararlar ekseriyetle alınır. Alınacak bu kararlar, toplantıda hazır bulunan üyeler dernek merkezinde asılacak bir ilanla ve başkalarına da yazıyla bildirilir. Genel kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği konuların gündeme alınıp görüşülmesi zorunludur.

MADDE:18 – GENEL KURUL AŞAĞIDAKİ HALLERDE OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANIR .

a.       Yönetim ve denetleme kurullarının olağan üstü toplantıya gerekli görmeleri halinde,

b.       Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun istifa etmesi veya başka sebeplerden yönetim kurulunun boş olan yerlere yedeklerinin de getirilmesinden sonra doldurulmaması ve böylece asil üye sayısının yarıdan aşağı düşmesi halinde, genel kurul mevcut yönetim üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından olağanüstü toplantıya çağırılır,

c.       Yönetim kurulunun zamanında genel kurul toplantıya çağırmadığı ve denetleme kurulunun da bu görevi yerine getirmediği hallerde, dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul yönetim kurulu tarafından  bir ay içinde toplantıya çağırılmazsa dernek üyelerinin birinin baş vurusu üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. Ve bu üyeler tarafından genel kurul toplantıya çağırılır.

MADDE:19 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ : Üç yılda bir yapılacak olan olağan genel kurul toplantılarında aşağıdaki hususlar görüşülüp ve karara bağlanır. Olağanüstü genel kurul toplantılarda ise sadece gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır.

a.       Dernek organlarının seçilmesi,

b.       Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c.       Yönetim kurulunca  hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

d.       Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna bilgi verilmesi ve yetkili kılınması,

e.       Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

f.        Derneğin fesh edilmesi,

g.       Mevzuatta dernek tüzüğünde genel kurul yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

h.       Dernek üyeliğinden çıkarılan üyelerin itirazlarını tetkik eder ve karara bağlar.

MADDE:20 – GENEL KURUL

a.       Genel kurul, gündem maddelerine geçmeden önce, “ türkiye cumhuriyeti kurucucusu atatürk, şehitlerimiz ve aramızdan vefat ederek ayrılan değerleri dernek üyelerimizin kutsal anıları için”, oluşacak divan kurulu başkanlığınca 1 dakikalık saygı duruşuna çağrı yapılır,

b.       Kapalı genel kurul oturumu talebi, yönetim ve denetim kurulu asil üyelerinden 5 üyenin yazılı müracaatı ile yapılır. Genel kurul oy çokluğuyla kabul ettiği takdirde, salondan genel kurula hak kazanmış asil üyeler haricindeki herkes çıkarılır,

c.       Genel kurulda konuşma süresi en az 5 üyenin vereceği önerge ile divan başkanı tarafından oylamaya sunulur. Konuşma süresi 10 dakikada az olamaz,

d.       Divan başkanı, gündem görüşülürken veya oylama esnasından düşünce ve görüşlerini açıklayamaz,

e.       Söz hakkı, divan başkanlığına yapılan müracaat sırasına göre verilir. Ancak sataşma ve usul hakkında söz isteyenlere divan başkanı uygun görürse öncelik tanır. Bu konu hakkında divan başkanına itiraz edilemez,

f.        Gündem dışı olan bütün müracaatlar yazılı önerge halinde verilir. Sözlü müracaat olarak kabul edilemez.

MADDE:21 – GENEL KURUL SONUÇLARININ İDAREYE BİLDİRİLMESİ : Genel kurulda alınan kararlar, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin adları, soyadları doğum yeri ve tarihleri, meslek ve sanatları, tabiiyetleri ile ikamet adresleri ve diğer toplantı evrakları yönetim kurulu tarafından 7 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliği’ne bir yazı ile bildirilir. Türkiye’de ikamet eden (ikamet hakkı bulunan) yabancı uyrukların derneğe üye olması halinde  yönetim kurulu, üye olan bu yabancıların kimliklerini 10 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliği’ne bir yazı ile bildirmek zorundadır.

MADDE:22 – YÖNETİM KURULU : Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Görev süresi 3 yıldır.

MADDE:23 – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Genel kurulunun yaptığı seçime müteakip, kendi asil üyeleri arasından 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 1 sekreter ve 1 sayman üye seçerek göreve başlar. Yönetim kurulu aşağıda yazılı hususları yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

a.       Genel kurulu olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,

b.       Dernekten ayrılmak isteyen üyelerin istifa dilekçelerini kabul ederek karara bağlamak ve neticeyi istifa eden üyeye bildirmek,

c.       Derneğe üye olmak  isteyen asil üyelerle, fahri üyelerin üyeliklerinin kabul veya reddine karar vermek,

d.       Bankadan çekilecek paralar için başkan ve saymana yetki vermek, saymanın bulunmadığı zamanlarda bu yetkiyi sekretere vermek,

e.       Yıllık raporları ve bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

f.        Tüzüğün 10. Maddesinde yazılı sebeplerden birisinin kendisinde var olduğu anlaşılan üyelerin dernekten ihracına karar vermek,

g.       Genel kurul toplantıları ile yeni yönetim kuruluna seçilen asil ve yedek üyeler ile denetleme ve disiplin kurulu asil ve yedek üyelerin açık kimliklerini, seçimi takip eden 7 gün içinde, derneğe üye olan yabancı uyruklu kimselerin isim ve hüviyetlerini 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek

h.       Ayda en az bir defa toplanarak , yapılacak işleri görüşüp, bu işler hakkında karar vermek

i.         Dernekler yasası, Türk Medeni Kanununda, yönetim kuruluna verilen diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak

j.         Derneği temsil etmek

MADDE:24– YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

a.       Yönetim kurulu mutad toplantılarına sebepsiz olarak üst üste 5 defa katılmayan yönetim kurulu üyelerinin üyelikleri düşer.yapılacak olan yönetim kurulu toplantılarına en az 3 yönetim kurulu üyesinin iştirak etmesi zorunludur. Üçten az üyenin katıldığı toplantılarda alınacak kararlar, geçerli değildir. Yönetim kurulu toplantılarında alınacak kararlar sırasında oy eşitliği olursa, o toplantıya başkanlık eden kimsenin oyu ikidir.

b.       Yönetim kurulu başkanlığının boşalması halinde, başkan yardımcısı görevi devralır ve yedek üyelerden sırasına göre asil üyeliğe geçiş yapılır. Yeni başkan yardımcısını  yönetim kurulu aralarından seçer. Ancak (vefat ve ağır hastalık haricinde) genel kurula 6 ay ve daha az süre kala başkan makamını boşaltamaz.

MADDE: 25– YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ YEDEK ÜYELERE TAMAMLANMASI:

Yönetim kurulu asil üyelerinde, görevden ayrılma, ölüm ve başka bir sebeple boşalmalar ve eksilmeler olduğu takdirde bunların yerine sırasıyla yedek üyelerden üye alınarak tamamlanır ve buna yönetim  kurulu karar verir. yönetim kurulundaki değişikliklerin en kısa zamanda mahallin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

MADDE : 26 – YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİN GÖREV BÖLÜMÜ:

a.       BAŞKAN: Yönetim kuruluna başkanlık eder.her türlü evrak ve yazışmayı imzalar.derneği hariç de temsil eder ve üyelerin sorunlarını halli için çalışmalar yapar. Tüzük hükümlerinin uygulanmasını sağlar ve derneğin çalışmalarını kontrol eder.

b.       BAŞKAN YARDIMCISI: Başkanın bulunmadığı zamanlar,başkanın yetkilerinin kullanır.

c.       SEKRETER: Derneğin yazışmalarını yapar ve mali konular dışındaki evrak,defter ve kayıtları tutar.

d.       SAYMAN: Dernek alındı belgelerini,alındı belgesi kayıt defterine yönetmeliğine uygun şekilde kaydeder. Takip ve muhafazasını sağlar. Gelir  ve gider evraklarını muntazaman tutarak, gelir ve giderleri deftere işler.her toplantıdan önce yönetim kuruluna hesap durumunu bildirir. Derneğin parasını bankadan açılacak hesaba yatırır. Dernek kasasında her mali yıl için ocak ayında devlet memurları bütçe kanunu ile tespit edilen kat sayının 1000 rakamı ile çarpımından elde edilecek miktarı aşan paradan fazla para bulunduramaz ve fazla parayı bankadaki dernek hesabına yatırır. Mali konulardaki kayıt ve işlemleri muntazam tutar.

MADDE : 27 – DENETLEME KURULU: Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurul tarafından seçilir. Görev süresi 3 yıldır

MADDE :28 – DENETLEME KURURLUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Denetleme kurulunun görev ve yetkiler aşağıda belirtilmiştir.

a.       Kendi asil üyeleri arasında bir başkan seçerek göreve başlar.

b.       Dernek çalışmaları  ile gelir-gider ve masrafları denetler.tüzük ve mevzuat dışı göreceği hususlar hakkında yönetim kurulunu uyarır.

c.       Derneğin denetlenmesi ile ilgili olarak hazırladığı raporları genel kurula sunar ve bir suretini genel kurul toplantısından 15 gün önce yönetim kuruluna verir.

d.       Lüzumu halinde kanunun ilgili maddesi ile tüzüğün ilgi maddesi uyarınca genel kurulu toplantıya çağırır.

e.       Denetleme kurulu kendiliğinden veya yönetim kurulu veya dernek üyelerinin çağrısı üzerine toplanır ve denetleme görevini yerine getirir.

f.        Denetleme kurulu,denetleme görevini altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar.

MADDE : 29– Disiplin kurulu 3 asil ve 3 yedek üye olarak genel kurulda gizli oyla seçilir. Görev süresi 3  yıldır.

MADDE : 30 – DİSİPLİN KURURLUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

            1 .DİSİPLİN CEZASI GEREKTİREN DURUMLAR :

g.       Madde 10 ve madde 12’de yazılı koşullara ve törelere aykırı hareket edenler

h.       Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunanlar,

i.         Üyelik onur ve saygınlığı ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunmak,

j.         Toplum yaşamanın gerektirdiği görgü kurallarının dışına çıkanlar,

k.       Dernek başkanı,kurulları ve komite üyelerini küçük düşürücü,kötü zan altında bırakacak söyleyiş ve davranışta bulunmak,

l.         Dernek tüzüğüne ve yönetim kurulunca alınmış kararlara uymayanlar,disiplin kurulu tarafından cezalandırılırlar.

            2 .VERİLECEK DİSİPLİN CEZALARI

m.     Kınama,

n.       Üç aya kadar geçici çıkartma

o.       1 yıla kadar geçici çıkartma,

p.       Üyelikten çıkartma

            3 .DİSİPLİN KURULUNA BAŞVURMA :

                        Madde 29/1 de belirtilen eylem ve davranışlardan birinin işlenmesi halinde disiplin kuruluna başvurma aşağıda yazılı kişi ve kurullarca belirtilen usullerde yapılır.

q.       kendisini ilgilendiren bir olay hakkında ilgili üye yönetim kurulu aracılığıyla,

r.        yönetim kurulu ve denetleme kurulu aracılığıyla,

s.       yönetim kurulu doğrudan.

            4 .DEĞERLENDİRME :

                        Yönetim kurulu yapılan başvuruları en geç 1 ay içinde disiplin kuruluna sunmak durumundadır.

                        Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde bir ön soruşturma yapabilir ve disiplin kuruluna ceza  önerisi ile sunabilir.

            5 .SAVUNMA VE KARAR YETER SAYISI :

Disiplin kuruluna verilen üye savunması alınmadan cezalandırılamaz.kendisine tebliğ edilen tarihten  7 gün içinde yazılı savunmasını vermeyen üye bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

Disiplin kurulu en az iki üyenin katılımı ile toplanır ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır.oy eşitliği halinde başkan oyu 2 sayılır.

Kararlar gereğinin  yapılması için yönetim kuruluna sunulur.

            6 .ÇIKARTMA CEZASI ALANLARIN DURUMU VE ZAMAN AŞIMI :

                        haklarında çıkartma kararı alınmış üyelerin dernek merkezine ,sosyal bölümüne ve benzeri tesislerine ferdi olarak veya bir üyenin konuğu olarak gelmesi yasaktır.

                        olay tarihinden başlayarak 3 ay içinde disiplin kovuşturmasına konu edilmeyen tutum,davranış ve eylemler disiplin cezaları bakımından zaman aşımına uğrarlar.

MADDE : 31 – tüzük tadilatı : dernek tüzüğünün değiştirilmesi,dernek yönetim kurulu ve asil üyelerin gerekçeli teklifleri üzerine, ayrıca derneğin kurulmasına cevap veren kanunun kısmen veya tamamen değiştirilmesi halinde yapılır.tüzük değişikliği için genel kurula iştirak eden üyelerin 2/3 çoğunluğu ile tüzük değişikliği lehine kabul oyu kullanması gerekir.

Madde : 32 – derneğin gelir kaynağı: derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir.

t.        Üyelerin verecekleri yıllık aidat

u.       Bağış ve yardımlardan sağlanan gelirler ile düzenlenecek seminer,gezi,sergi,eşya piyango,yemek,çay ve buna benzer faaliyetlerden elde edilecek gelirler

v.       Dernek malları ile lokal tesislerinden elde edilecek gelirler, kanun ve mevzuatın yasaklanmadığı diğer gelirlerdir.

Madde: 33-dernek gelirlerinin toplanmasında uyulacak husus ve esaslar : dernek gelirleri adı altında, belgesiyle toplanır ve giderlerde harcama belgesiyle yapılır. Bu belgelerin saklama süresi özel kanunlarında daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır.

            dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerinin , maliye bakanlığı veya illerde defterdarlıktan ve ilçelerde ise mal müdürlüklerinden temin edilir. Alındı belgesi temini için başkan ve sayman üyenin müşterek hazırlayacakları ve imzalayacakları bir yazı ile mülki idare amirliğine müracaat ederler.müracaat yazısında başkan ve sayman üyenin imzalarının bulunması şarttır. Alındı belgesi, mülki amirlikten alınacak ihtiyaç belgesine dayalı olarak yukarıda yazılı makamlardan temin edilir. Derneğin yazılı isteminden itibaren maliye bakanlığı bir ay içinde istenilen alındı belgesi sağlayamazsa dernek yönetim kurulu kararı ile yeteri kadar alındı belgesi örneğine uygun şekilde bastırılır ve mahalli mülki amirliğine onaylatmak suretiyle, aidat ve bağış toplama işleminde kullanılır. Resmi alındı belgesi maliye bakanlığınca temin edildiği andan itibaren özel alındı belgeleri kullanılamaz ve resmi olanları kullanılmasına başlanılır. Bitmeyen alındı belgeleri de yukarıda belirtilen süre kadar saklanır. Aidat ve bağış toplayacak kişileri yönetim kurulu bir karar ile belirler. Bu kararla birlikte mahalli mülki amirliğine müracaat edilerek gelir toplamaya yetkili kılınan şahıslar için tanzim olunacak, yönetmelikteki örneğine uygun yetkili belgeleri yine mülki amirliğine tasdik ettirilir. Yetki belgesi olmayan üyeler tarafından aidat ve bağış toplanamaz ve alındı belgesi düzenlenemez. İstifa ve ölüm gibi sebeplerle görevden ayrılan üyelerin yetki belgeleri 15 gün içinde belgeyi veren makama iade edilir.

            dernek adına gazete, dergi ve diğer basılı eserleri vererek yardım toplamak yasaktır.

Madde:34- hesap yılı : derneğin hesap yılı olağan genel kurulda ocak ayının 1. Gününden başlar, o yıla ait aralık ayının 31.nci günü biter. Ancak olağanüstünde genel kurullarda hesap yılı, o yılın ocak ayında başlayıp, olağanüstü genel kurulu yapılacağı tarihin 1 ay öncesinde biter, geriye kalan bir aylık hesap dönemi seçimli olağanüstü genel kuruldan hemen sonra yeni yönetime devredilir.

Madde:35– derneğin tutacağı defterler : dernek 5253 sayılı dernekler yasasının 11.maddesi ile alındı belgeleri hakkındaki yönetmeliğin hükümlerine göre aşağıdaki yazılı defterleri tutar. Bu defterlerin tamamını noterden tasdik ettirildikten sonra kullanılması mecburidir.

a-      Karar defteri : yönetim kurulunca alınan bütün kararlar tarif ve sıra numarası verilerek bu deftere yazılır.

b-      Üye kayıt defteri :  derneğe üye olarak kabulüne karar verilenlerin ismi ve hüviyetleri bu deftere yazılır.

c-      Gelen giden evrak kayıt defteri : gelen ve giden evraklar sırasıyla bu deftere yazılarak kaydedilir.

d-      İşletme defteri : derneğin bütün gelir ve giderleri bu defterin gelir ve gider hanesine muntazam şekilde kaydedilir.

e-      Demirbaş defter: : derneğin bütün malları usulüne uygun bir şekilde bu deftere kaydedilir.

f-       Alındı belgesi kayıt defteri : dernek  alındı belgeleri küçük numaradan başlayarak numara sırasına göre sayman tarafından bu deftere kaydedilir. Gelir toplayacak kişilere küçük numaradan başlamak suretiyle imza karşılığında verilir ve cilt bittiğinde yine imza karşılığında geri alınır.

Madde :36-derneğin iç denetim şekli : tüzüğü ‘’derneğin amacı ‘’ bölümümde belirlenen hususların gerçekleştirilmesine ilişkin olarak belirlenmiş organların, yan kuruluşların görevlerin görevlerinin, yetki ve sorumluluklarının düzlenmesi , eş yürütümü , bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş ve birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi , üye ilişkilerinin disipline edilmesi , belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleştirilmesi, ayrıca dernek gelirlerinin toplanmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerinde kurallar konulması gibi konulardan, uzman elemanların raporlarına dayanılarak, genel kuruldan geçirmek şartıyla yönetmelikler ve yönergeler çıkarılıp yayınlanmak biçiminde sağlanır.

Madde:37– dernek lokali :dernek üyelerinin boş zamanlarını geçirerek dinlenmeleri için merkezinin bulunduğu ilçe sınırları içinde, mahallin en büyük mülki amirliğinden izin almak suretiyle lokal açılarak işletilebilir. Dernek açılacak lokali kendisi işletebileceği gibi, yönetim kurulu kararı ile işletmeye verebilir. Açılacak, lokal üyelere yemek, sıcak ve soğuk meşrubatlar ile üyelerin boş zamanlarında vakit  geçirmeleri için parasına olmamak kaydıyla lokal de briç, bezik, konken, okey, tavla ve satranç gibi oyunlar oynatılabilir.

            üyelere verilecek soğuk ve sıcak meşrubatlardan, yemek ve içeceklerden, ne kadar ücret alınacağı yönetim kurulu kararı ile belirtilir.

            lokalde çalıştırılacak personelin sayısı ve verilecek ücretin miktarı, lokalin disiplini ile organizesi, yönetim kurulunun alacağı kararla tayin ve tespit edilir. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerinin bulunmadığı zamanlarda, lokalin işlerini yürütmek ve disiplini sağlamak üzere, yönetim kurulu kararı ile bir lokal sorumlusu görevlendirilir ve yazılı olarak mülki amirliğe bildirilir.

Madde:38– derneğin feshi :dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Ancak, fesh için yapılacak genel kurul toplantılarında, derneğe kayıtlı asil üyelerin üçte ikisinin genel kurul toplantısına katılması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantıya katılacak üye sayısı dernek yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üye tam sayısının iki katından aşağı olmaması şarttır. Derneğin fesh edilmesi için, genel kurula iştirak eden üyelerin üçte ikisinin derneğin feshi için oy vermeleri zorunludur. Derneğin feshi için karar alındıktan sonra, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir komisyon seçilir. Bu komisyon tüzüğün 40. Maddesine göre tasfiye işlemini hükümet komiseri ile maliye temsilcisinin nezaretinde yürütür ve sonuçlandırır.

Madde:39– infisah : dernek kuruluş amacının ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü ve yönetim kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya istenilen yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısını yapmadığı hallerde, kendiliğinden infisah etmiş sayılır. Bu gibi durumlarda infisah halinin tespiti dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararı ile olur.

Madde : 40– dernek mallarının tasfiyesi : dernek mallarının tasfiyesi feshi kararının kesinleşmesinden sonra, tüzüğün 38. Maddesinde belirtilen üç kişilik tasfiye komisyonu tarafından, hükümet komiseri ile maliye temsilcisinin nezaretinde başlanır. Derneğin alacakları ile mal varlığı ve borçları komisyon tarafından tespit edilir. Derneğin alacak ve mal varlığı, derneğin borçlarını karşıladıktan sonra, aynı ve nakdi mal kalıyorsa , bu mallar, hükümet komiseri ile maliye temsilcisinin nezaretinde yapılacak tasfiye sonunda mehmetçik vakfına devredilir.

            derneğin genel kurul ile feshi veya kendiliğinden dağılmış sayılması halinde malları tüzüğün bu maddesine göre tasfiye edilir.

            dernek tüzüğünde hüküm bulunmaması halinde, derneğin her türlü işlem ve faaliyetleri hakkında , 4721 sayılı türk medeni kanunu ile bu yasa uyarınca çıkartılarak yürürlüğe konulan yönetmeliklerin hükümleri uygulanır.

Madde : 41     dernekler ve türk medeni kanunu yasasına uygun olarak kar amaçlı işletmelere ortak olabilir veya kar amaçlı işletmeler kurabilir, tüzel veya şahıs ortaklarına katılabilir, bunları derneğin yararına işletebilir.

Iv.bölüm

Ortak hükümler

Madde: 42- aynı üye, seçilmiş organlarda ve genel kurul divanı teşkilinde birden fazla görev alamaz.

Madde: 43- seçilmiş 3 organın başkanlarının, kurul toplantılarındaki oy eşitliği halinde oyları ikidir.

Madde: 44- seçilmiş 3 organın asil üyeleri, mazeretsiz üst üste 3 toplantıya katılmadıkları takdirde üyelikleri düşer ve kendilerinden savunma istenerek kurullarında değerlendirilir.

Madde: 45- başkan adayları, seçimle gelecek bütün organların asil ve yedek üyelerini adları, soyadları, sicil nolarını gösteren listelerini, ortak renk çekme sistemiyle belirleyerek bastırırlar. Ortak boş oy pusulası beyazdır.

Madde: 46- oy pusulaları genel kurul sonrası bir zarf ile tutanakla yeni yönetim kuruluna teslim edilir.

Madde: 47- seçim, kapalı sandık sistemiyle yapılır ve sandık görevlileri tanımadıkları kişilerden dernek kartı veya fotoğraflı kimlik isteyebilirler. Göstermeyenler oy kullanamazlar.

Madde: 48- seçimde yalnız basılı oy pusuluları geçerlidir. Oy pusuluları aynı renkli zarflarla atılır. Oy pusulularının geçerlilik kazanması:

a.       Bir zarftan ayrı ayrı renkli oy pusulaları çıkarsa hepsi geçersiz sayılır.

b.       Bir zarftan renkli oy pusulası ve beyaz oy pusulası çıkarsa beyaz oy pusulası iptal edilir.

c.       Basılı oy pusulularında düzeltme, ekleme, çıkarma yapılırsa oy pusulası iptal edilir.

d.       Oy pusulaları ve zarflar üzerinde, oy kullananın kimliğini belirtecek hiçbir işaret ve kayıt olmayacaktır, bu tür işaretli olanlar iptal edilecektir.

e.       Eşit oy alanlar, genel kurul önünde divan başkanı tarafından ad çekme sistemiyle sırasını alır.

Madde: 49- eski ve yeni seçilmiş kurullar tutanakla devir-teslim yapmak zorundadır. Bu işlem 15 gün içinde yapılmalıdır.

Madde: 50- yıl içinde oluşabilecek gereksinimler için, yönetim kurulu ihtiyaç duyarsa ek ödeneği sağlayabilmek amacıyla bütçe kalemleri arasında aktarma yapabilmesi için genel kuruldan onay almak zorundadır.

Madde: 51- muhasebe fişlerinde, başkan yoksa başkan yardımcısı ve saymanın imzaları bulunması zorunludur.

Madde: 52- tüzük tadilatı, ancak olağanüstü genel kurul toplantısında yapılır.

Madde: 53- Derneğimiz 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı dernekler kanununa tabidir.